Tietosuoja ja yksityisyys

Top Dealer Finland Oy kerää tietoja asiakkaistaan ja verkkokauppansa käyttäjistä, tarjotakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluiden käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamista varten sekä asikaspalvelun laadun ja verkkokaupan kehittämiseen.

Top Dealer Finland Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Top Dealer Finland Oy ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen 7. kohdassa mainituissa tarkoituksissa.

Toukokuussa 2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilörekisterin pitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Top Dealer Finland Oy:n palveluita.


1.    Rekisterinpitäjä

Top Dealer Finland Oy (Y 1985251-0)
Yhteystiedot:
Yliopistonkatu 50 B 65
33100 Tampere


2.    Rekisteröidyt

Rekisteriin kuuluvat kaikki Top Dealer Finland Oy:n asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokaupan asiakkaiksi tai tehneet tilauksen. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Top Dealer Finland Oy:n asiakaspalveluun verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai myymälässä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.


3.    Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:
Asiakkaan antamaan suostumukseen.
Top Dealer Finland Oy:n ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen.
Tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin: 
- asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen
- tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
- ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
- väärinkäytösten estämiseen
- asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen
- yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- kohdennetun sisällön, viestinnän ja markkinoinnin tuottamiseen sekä tilastojen laatimiseen


4.    Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi sekä yrityksen nimi
- Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite, valittu maksutapa ja toimitusehto
- Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista


5.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@topdealer.fi:
- Tarkastusoikeus - rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 
- Oikeus tietojen oikaisemiseen, joita rekisteröity voi pyytää oikaisemaan, mikäli ne ovat virheelliset tai puutteelliset.
- Tietojen käytön vastustamisoikeus, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
- Suoramarkkinointikielto - Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 
- Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tarpeettomien tietojen poistamista. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
- Suostumuksen peruuttaminen: Mikäli rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu pelkästään suostumukseen eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
- Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle ja vaatia  Top Dealer Finland Oy:tä rajoittamaan kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
- Valitusoikeus - Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu mikäli kokee, että henkilötietojaen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


6.    Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot tulevat Top Dealer Finland Oy:n haltuun:
- Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.
- Asiakkaan oman puhelimen, postin, sähköpostin tai verkkokauppatilauksen kautta tehdyn yhteydenoton perusteella.
- Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.


7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:
- Asiakkaan lähetyksen toimittamiseen liittyvät logistiikkakumppanit. 
- Maksunvälittäjäkumppanit.
- Laskuoperaattorit.
- Perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään.
- Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.


8.    Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).


9.     Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät: 
- yrityksemme Top Dealer Finland Oy:n sekä päämiehemme ratioparts GmbH:n työntekijät 
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
Henkilötietoihin on pääsy vain Top Dealer Finland Oy:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti. Pääsy henkilötietoihin on myös IT-tukihenkilöillä, joiden kanssa olemme tehneet sopimusjärjestelyn takaamaan henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti.
Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla.


10.     Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset näkyvät tietosuojaselosteen sivupäitityksissä. 
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 12.1.2020